Riječima Autorice: Kako Sam Stvarala GIRI Game

Riječima Autorice: Kako Sam Stvarala GIRI Game

Za odrasle, škola je samo zgrada, semafor samo predmet, a kiša samo pojava. Ali ako pitate djevojčice, dječake i one rijetke odrasle, shvatit ćete da postoji svijet vama nevidljiv; mjesta koja u trenutku stvaraju i radnja koju kontroliraju dječji umovi, kad za to...
Riječima Autorice: Kako Sam Stvarala GIRI Game

A word from the creator: How I came up with GIRI Game

For adults, a school is just a building, a traffic light is just an object, and rain is just a phenomenon. But if you ask girls, boys, and those few rare adults, you will realize that there is a world invisible to you: places children can dream up in an instant and...