Anela Hakalović: O pričama i pričanju

Ljudska civilizacija počiva na pričanju priča, one oblikuju našu percepciju svijeta i perspektivu kroz koju ga promatramo. Kulturni, socijalni i dijaloški oblik jezika najuočljiviji je kroz strukturu, oblik i način funkcioniranja priče. Znanstvenici već dugo vremena govore o narativnoj prirodi ljudskog uma, a blagodati slušanja, čitanja i pričanja priča u ranoj dobi odavno su poznate i znanstveno priznate. Ako znamo da su prve godine života presudne za daljnji intelektualni, socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj djeteta, tada je imperativ roditeljske i socijalne skrbi za dijete upoznavanje s konceptom priče i pričanja.

Jezična je stvarnost najvažniji medij spoznaje svijeta. Kroz jezik i priče dijete otkriva raznolikost svijeta oko sebe, kulturnu slojevitost i stječe komunikacijske vještine. Osim učenja o svijetu, čitanjem djeca uče o sebi, spoznaju kako iskazati emocije, mišljenje i argumente.

Moglo bi se reći da su jezične kompetencije osnova svih ostalih vještina koje su nam potrebne za uspješno funkcioniranje u svijetu.

Čitanje djeci, slušanje i pričanje priča pomaže u razvijanju niza vještina; od predčitalačkih kompetencija, vizualne percepcije, sposobnosti koncentracije i fokusiranja, pa sve do socijalne i emocionalne inteligencije.

Ispričati osobnu priču svojevrsni je imperativ suvremenog svijeta, a vještine pričanja priča, odnosno vještina pretvaranja kaotične mase informacija u smislen narativni tijek, ključne su vještine, kako za obitavanje u suvremenom svijetu, tako i za definiranje vlastitog identiteta.

Tko smo? Što i tko želimo biti? Gdje je naše mjesto u svijetu?

Priče nam daju alate za mapiranje odgovora na prethodna pitanja.

One nam pomažu uroniti u društvenost koja je krajnje polifona i dijalogična, te nam omogućuju da od kakofonije i nesklada dođemo do smisla.

Ovladavanje strukturom priče, prepoznavanje zakonitosti i uzročno – posljedičnih veza između različitih događaja i pojava pruža djetetu univerzalni alat za promišljanje i uočavanje problema, kao i pronalazak rješenja.

Kada je u pitanju čitanje ili pričanje priča djeci, od izuzetne je važnosti učiniti ovaj proces interaktivnim, dvosmjernim i dijaloškim.

Dijaloško čitanje, koje uključuje aktivno sudjelovanje djeteta u procesu čitanja (preko postavljanja pitanja, predviđanja tijeka priče, raspleta itd.), ključni je korak u motiviranju djeteta da samo postane tvorac priča.

Ohrabrujući dijete da stvara priču, igra se riječima, situacijama i likovima, dajemo mu priliku da napravi korak od stjecanja i reprodukcije do stvaranja znanja. Mašta je nužan element svakog kreativnog i inovativnog procesa, a svladavanjem tehnike pričanja priča djeca otkrivaju nove putove i horizonte imaginacije.

Moć pričanja priča je tema koja uveliko nadilazi književnost uz koju se najčešće vezuje. Radi se o duboko političkom činu koji otkriva performativnost ove prakse.

U jeziku, iz teorije jezičnih činova, razlikujemo konstativne i performativne jezične iskaze, pri čemu prvi opisuju stvarnost, dok drugi imaju moć da je proizvedu. Pričanje priče performativan je društveni čin koji uspostavlja novu stvarnost, a time novu društvenost.

Pričanje priča nudi nam odgovor na pitanje što su priče, koji su njihovi učinci i njihov doseg, ali i gdje smo mi i gdje je naša osobna priča naspram onih već ispričanih.

Pričati priču znači imati moć imenovanja i uspostavljanja stvarnosti. Ispričati svoju priču znači imati sposobnost definiranja vlastitog identiteta, a to je moć koju nije lako osvojiti.

Da bismo djecu motivirali da sami pričaju priče, možemo se koristiti različitim strategijama, ali i igrama.  Zbog činjenice da su igre najučinkovitiji način na koji djeca mogu steći nove vještine i proširiti svoje znanje, pretvaranje pripovijedanja u zabavnu igru ​​mogao bi biti pravi pristup. GIRI GAME, igra kartama koja potiče razvoj vještina pripovijedanja, temelji se na tom pristupu. Inspirirajući dijete da oblikuje novu stvarnost igrajući se i stvarajući priču slijedeći upute predstavljene na GIRI karticama, omogućujemo djetetu da osjeti slobodu i moć aktivnog sudjelovanja u tom procesu.

Želiš naručiti GIRI Game? Želiš saznati više o igri?

Kontaktiraj nas